IF ÖKA
Idrottsföreningen Örnsköldsviks kommunanställda

Årsmötet 2011


IF ÖKA:s årsmöte hölls onsdagen den 16 mars 2011 i samband med ÖKApulsen-arrangemanget skridskor på Skyttis skridskorundbana.

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes
Dagny Skyttberg och Rosa-Maria Johansson.

Sektionsordförandes och styrelsens verksamhets-
berättelser föredrogs. Kassaredovisningen visade
på ett mindre underskott för verksamhetsåret 2010.
Föreningens ekonomi är god.

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2007/2008
var 3 538 st (-22 st sedan förra årsskiftet).
Medlemsavgiften, 40 kr, beslutades vara samma
för år 2011.

Följande val skedde:
två ledamöter i styrelsen
för en tid av två år
Anders Hellström, bildningsförvaltningen
Maria Nylander, välfärdsförvaltningen
omval
omval
två suppleanter i styrelsen
för en tid av ett år
AnniLee Näslund, konsult och serviceförv.
Gunilla Edman, kommunledningsförv.
omval
omval
valberedning Hanna Lif, kultur- och fritidskontoret
Kerstin Nordin, plan- och miljökontoret

omval
omval

IF ÖKA, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik
e-post:ifoka@ifoka.nu